SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Dokumenty szkoły

Prawa ucznia Szkoły Podstawowej Nr 74 

im. St. Grońskiego w Szczecinie

 

Uczeń ma prawo do:

 

 1. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu nauczycielowi.
 2. Poszanowania swej własności osobistej ze strony rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Do wyrażania własnych poglądów i opinii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 4. Bezpiecznych warunków nauki w szkole .
 5. Uzyskania informacji na temat programu nauczania.
 6. Oceny swoich osiągnięć edukacyjnych i zachowania według szkolnego systemu oceniania.
 7. Uzyskania informacji na temat wymagań  z poszczególnych  przedmiotów oraz zapoznania się  zregulaminem oceny zachowania.
 8. Do jawnej i umotywowanej oceny.
 9. Do informacji o przewidywanej ocenie semestralnej / końcoworocznej na miesiąc przed zakończeniem I semestru lub rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 10. Uwzględniania zaleceń opinii psychologiczno- pedagogicznych.
 11. Uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
 12. Zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o pomoc w sytuacjach trudnych.
 13. Nieprzygotowania się do lekcji w pierwszym dniu po dłuższej chorobie.
 14. Rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości (W tygodniu mogą być najwyżej 2 sprawdziany lub prace klasowe całogodzinne, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie).
 15. Ferii bez zadań domowych.
 16. Wyłaniania w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego
 17. Wyboru spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 18. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może odwołać się do nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa, dyrektora, każda z wymienionych osób ma obowiązek rozpatrzyć skargę ucznia i dać mu odpowiedź w ciągu trzech dni.

 

Rzecznikiem praw ucznia jest pedagog szkoły

Obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej Nr 74

im. St. Grońskiego w Szczecinie

 

Uczeń ma obowiązek:

 

 1. Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytet.
 2. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, pracownikowi, koleżankom i kolegom.
 3. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności sprzeciwiać się przejawom agresji orazszanować cudzą własność i respektować jej nietykalność.
 4. Zachowywać się kulturalnie, nie używać wulgarnych słów.
 5. Dbać o bezpieczeństwo własne, swoich kolegów i koleżanek.
 6. Uczyć się pilnie i systematycznie, starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe.
 7. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać ustalonych zasad i porządku.
 8. Zgłaszać fakt nieprzygotowania się do lekcji na początku zajęć.
 9. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych:
 10. 10. Nie opuszczać terenu szkoły w godzinach swoich zajęć lekcyjnych, a podczas przerw przebywać wpobliżu  sal lekcyjnych w których klasa ma zajęcia.
 11. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu.
 12. Naprawiać szkody powstałe z własnej winy /za dokonane zniszczenia uczeń odpowiada także materialnie/.
 13. Zmieniać obuwie w szatni .
 14. Przychodzić do szkoły w estetycznym stroju. Zabronione jest farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci.
 15. Przychodzić w  stroju galowym na uroczystości szkolne, konkursy i egzaminy.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  (pdf)

 

STATUT SZKOLY znajduje się do wglądu:
– w sekretariacie Szkoły,
– u wicedyrektora,
– w czytelni szkolnej.