Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Deklaracja dostępności


Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2022

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część umieszczonych na stronie internetowych zdjęć oraz materiałów multimedialnych nie posiada przypisanego tekstu alternatywnego. Wynika to głównie z umieszczenie znacznej ilości zdjęć oraz materiałów graficznych umieszczonych przed wejściem w życie wymogów wynikających z Ustawy. Filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu oraz mogą zawierać elementy graficzne, szybko zmieniające się tła będące zagrożeniem dla osób posiadających padaczkę.

Niektóre zamieszczone treści publikowane są w postaci graficznej z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania. Część dokumentów PDF, Word, nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Niezależnie od tego, Szkoła zapewnia dostęp do takich treści w sposób alternatywny.

Treści wyłączone

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aktualizacja deklaracji: 28.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Majewska adres mailowy: majewskaa@sp74.szczecin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4631 791 wew. 47 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu oraz udostępnienia informacji niedostępnej za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

3. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy

4. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

5. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

1.W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie im. Stanisława Grońskiego przy ul. Seledynowej 50 można dojechać autobusem linii nr B, 65, 66, 77, 97. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie https:// www.zditm.szczecin.pl

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Seledynowej 50

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie, ul.Seledynowa 50, kod 70-781 miejscowość Szczecin

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Seledynowej (główne wejście szkoły) oraz od ulicy Kolorowych Domów (od strony obiektu sportowego).

Do wejścia od ulicy Seledynowej i Kolorowych Domów prowadzą schody i podjazd dla niepełnosprawnych.

Wejście od ul.Kolorowych Domów  jest zabezpieczone bramką.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia z wykorzystaniem dwóch schodołazów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze od ul.Kolorowych Domów (od strony obiektu sportowego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego

ul. Seledynowa 50,

70-781 Szczecin

tel. 91 4631 791

fax: 91 4635 675

e-mail: sp74@miasto.szczecin.pl