Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Szafki szkolne – regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej nr74 w Szczecinie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin użytkowania szafek określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie.

 2. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie w ilości
  zgodnej ze spisem inwentarza.

 3. Z szafek szkolnych korzystać mogą wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 74
  w Szczecinie.

 4. Przed rozpoczęciem użytkowania uczeń zobowiązany jest do zapoznania się
  z regulaminem i podpisania go.

 5. Każda szafka posiada numer przypisany do konkretnego ucznia (uczniów).

 6. Sekretariat prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych.

 7. Dostęp do Ewidencji ma Dyrektor Szkoły oraz pracownik sekretariatu wskazany przez Dyrektora.

§ 2

Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

 1. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań wierzchnich, książek, przyborów szkolnych i innych przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania w szkole.

 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość, dba o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

 3. Korzystając z szafki, uczeń ma obowiązek zachować zasady higieny, bezpieczeństwa i estetyki.

 4. Za wartościowe przedmioty przechowywane w szafkach Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Uczeń lub jego rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór klucza od wychowawcy klasy i zapoznanie się z Regulaminem użytkowania szafki.

 6. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie. W przeciwnym razie uczeń obciążony zostanie kosztem wymiany wkładki.

 7. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza (koszt ok. 10 zł) lub wymiany wkładki dokonanej w czasie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia zagubienia lub uszkodzenia klucza.

 8. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia uszkodzenia lub usterki szafki wychowawcy lub kierownikowi gospodarczemu Szkoły.

 9. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego kończy się czas użytkowania szafki. Uczeń zobowiązany jest do jej opróżnienia i zdania klucza do wychowawcy.

 10. Wychowawca klasy upoważniony jest do kontroli stanu szafki w obecności ucznia.

 11. Za umyślne uszkodzenia szafki przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego Rodzice.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Z Regulaminem użytkowania szafek szkolnych zapoznają się Rodzice i uczniowie
  na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły – www.sp74.szczecin.pl
  oraz w szatni szkolnej.

 3. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.

 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.